Privacy Policy

Ruote da Sogno S.r.l., se sídlem ve Via Daniele da Torricella, 29 – 42122 Reggio Emilia - Itálie, DIČ 02663160352 (dále jen “Vlastník”), jako zprávce údajů, informuje ve smyslu čl. 13 legisl. vyhl. z 30.6.2003 č. 196 (dále jen “Codice Privacy”) a čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, že Vaše údaje budou zpracovány následujícím způsobem a pro následující účely.

1. Předmět zpracování
Správce zpracovává osobní identifikační údaje (například jméno, příjmení, obchodní název, adresa, telefon, e-mail), dáloe uváděné jako “osobní údaje” nebo “údaje”, které jste uvedli při vyplnění internetových dotazníků, když jste žádali o informace, týkající se zboží, které nabízí Správce.
2. Účel zpracování
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pokud k tomu udělíte jednoznačný a explicitní souhlas (čl. 23 a 130 Kodexu ochrany osobních údajů a čl. 7 GDPR), a to pro následující účely:
• odpovídat na žádosti o poradenství a/nebo o udělení informací, týkající se určitého zboží a/nebo služby, které nabízí Správce, které jste zaslali prostřednictvím vyplněného online formuláře;
• zasílat Vám informace o novinkách v oblasti poskytovaných služeb a aktivit, které Ruote Da Sogno organizuje, v sekci “Newsletter”;
• odpovídat na otázky uživatelů, týkající se služeb, které poskytuje Ruote Da Sogno, v sekci “Kontakty”.
3. Způsob zpracování
Vaše osobní údaje se zpracovávají pomocí operací uvedených v čl. 4 Kodexu ochrany osobních údajů a čl. 4 č. 2) GDPR, to jest: shromažďování, nahrávání, uspořádání, uchovávání, prohlížení, zpracovávání, úprava, selekce, extrakce, porovnávání, použití, propojení, zablokování, sdílení, výmaz a zničení údajů.
Vaše osobní údaje se zpracovávají za pomoci elektronických nástrojů.
Správce bude zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů.
4. Přístup k údajům
Vaše údaje mohou být zpřístupněny pro účely uvedené v čl. 2:
• zaměstnancům a spolupracovníkům Správce, kteří jsou v rámci podniku pověření zpracováním a/nebo správcům systému;
• externím specialistům, kteří jsou Správcem formálně pověření k provádění správy webových stránek
5. Sdělování údajů
Aniž by byl potřebný výslovný souhlas (dle čl. 24 písmena a), b), d) Kodexu ochrany osobních údajů a čl. 6 písmena b) a c) GDPR), může Správce sdělovat Vaše údaje pro účely ve smyslu čl. 2 a) dozorovým orgánům, soudním orgánům, subjektům vyžadujícím sdělování údajů dle zákona a pro naplnění řečených účelů zpracování.
Tyto subjekty budou zpracovávat údaje jako nezávislí správcové údajů.
Vaše údaje nebudou šířeny.
6. Přenos údajů
Osobní údaje se uchovávají na severech, které se nacházejí v operativním sídle podniku na území Evropské unie.
V každém případě se má zato, že Správce, v nutném případě, bude mít možnost přemístit server mimo území EU. V takovém případě Správce již nyní ujišťuje, že přenos údajů mimo území EU bude probíhat v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákonů, po podepsání standardní smluvní doložky, kterou předepisuje Evropská komise, a v souladu s GDPR
7. Charakter poskytování údajů a důsledky, vyplývající z odmítnutí
Poskytování osobních údajů pro přístup k určitým službám, nebo pro vyžádání informací na adresách uvedených na těchto webových stránkách, je dobrovolné a nikoliv povinné. Neposkytnutí, byť i jen některých osobních údajů, označených hvězdičkou, neboli povinných, protože jsou nezbytné pro vyhovění požadavku zaslaného uživatelem, znemožňuje splnění požadavku uživatele.
Připomínáme, že udělený souhlas lze kdykoliv odvolat postupem, který je uvedený v bodu 10 těchto zásad.
8. Další informace
Sdílené údaje nejsou předmětem automatizovaných rozhodovacích procesů (včetně profilace).
Sdílené údaje nebudou zpracovávány k jiným účelům, než pro které byly shromážděny, pokud to správce neoznámí jednoznačně srozumitelným způsobem předem, v souladu s stanoveními článku 13, odstavec 2 GDPR.
9. Práva subjektu údajů
Jako subjekt údajů máte práva dle čl. 7 Kodexu ochrany osobních údajů a čl. 15 GDPR, t.j. právo:
• získat potvrzení o existenci resp. neexistenci osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, i když dosud nebyly uloženy, a jejich sdělení srozumitelným způsobem;
• získat tyto informace: a) původ osobních údajů; b) účel a způsob jejich zpracování; c) použitá logika v případě elektronického zpracování údajů; d) identifikační data správce, zpracovatelů a pověřené osoby (pokud existuje) ve smyslu čl. 5, odstavec 2 Kodexu ochrany osobních údajů a čl. 3, odstavec 1, GDPR; e) subjektů nebo kategorií subjektů, jimž mohou být osobní údaje poskytnuty nebo je mohou poznat jakožto představitelé jmenováni pro území celého státu, zpracovatelů nebo pověřených osob;
• získat: a) aktualizaci, opravu nebo, pokud to vyžadujete, opravu údajů; b) výmaz, anonymizaci nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně údajů, jež není potřeba ukládat pro naplnění účelu, pro který byly shromažďovány resp. následně zpracovávány; c) potvrzení, že operace uvedené pod písmeny a) a b) byly oznámeny, i z obsahového hlediska, subjektům, kterým byly Vaše osobní údaje sděleny nebo zpřístupněny, pokud se splnění tohoto požadavku neukáže jako nemožné nebo by vyžadovalo úsilí nepřiměřené ochraně Vašeho práva;
• namítat, zcela nebo částečně: a) z oprávněných důvodů, zpracování svých osobních údajů, přestože souvisí s účelem, pro který byly shromažďovány; b) zpracování Vašich osobních údajů, za účelem zasílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje nebo komerčních informací nebo průzkumů trhu, prostřednictvím tradičních marketingových nástrojů, t.j. telefonicky, mailem a/nebo zasíláním tištěných materiálů. Upozorňujeme, že právo subjektu údajů vznést námitku, jak uvedeno v předchozím bodu b) pro marketingové účely lze uplatnit i částečně, takže zainteresovaný může rozhodnout, že si přeje přijímat informace pouze jedním z výše uvedených způsobů. S odkazem na zpracování dle čl. 6, odstavec 1, písmeno a, nebo dle čl. 9, odstavec 2, písmeno a, má subjekt údajů rovněž právo odvolat souhlas v jakékoliv podobě, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
• podat stížnost u dozorového úřadu: aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení EU 2016/679, ve smyslu čl. 15 písmeno f) citovaného Nařízení EU 2016/679 na ochranu jeho osobních údajů.
V aplikovatelných případech máte rovněž práva uvedena v čl. 16-21 GDPR, jak je odmítnuto v následujících bodech:
• právo na opravu: subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;
• právo na výmaz („právo být zapomenut“): subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud jsou naplněny předpoklady dle čl. 17;
• právo na omezení zpracování: subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z případů uvedených v čl.18;
• právo na přenositelnost údajů: subjekt údajů má právo na přenositelnost svých údajů v mezích čl. 20; správce je povinen odevzdat subjektu údajů nebo přímo jinému správci, kterého subjekt údajů určí, jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, aniž by byly dotčeny odstavce 3 a 4 čl. 20 Nařízení EU 2016/679
• právo vznést námitku: subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, aniž by byla dotčena omezení ve smyslu čl.18;
10. Způsob uplatnění práv
Máte možnost kdykoliv uplatnit svá práva tak, že zašlete:
• doporučený dopis s doručenkou na adresu Ruote Da Sogno S.r.l., via Daniele Da Torricella, 29 - 42122 Reggio Emilia
• e-mail na adresu [email protected], kde jako předmět uvedete “COMUNICAZIONI PRIVACY”.
11. Správce, zpracovatel a pověřené osoby
Správcem údajů je Ruote Da Sogno S.r.l., via Daniele Da Torricella, 29 - 42122 Reggio Emilia
Aktualizovaný seznam zpracovatelů údajů a pověřených osob je uložen v sídle Správce údajů, na adrese via Daniele Da Torricella, 29 - 42122 Reggio Emilia